เศรษฐกิจ

“นิวทรีชั่น เอสซี” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

“นิวทรีชั่น เอสซี” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ กว่า 41 ปี มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กร รวมทั้งตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแสดงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประกาศความสำเร็จสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ รับมอบประกาศนีบัตรการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานสากลชั้นนำของโลก

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) มอบผลการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018 พร้อมแสดงความยินดี ให้แก่ ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด โดยทางดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ได้กล่าวว่า NTSC เรามีความยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาธรรมชาติที่ดีสู่อนาคตของประเทศ อีกทั้ง NTSC เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในและมีนโยบายต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมอย่างจริงใจ